Zmianę kształtu i wymiarów obrabianego przedmiotu poprzez nacisk odpowiedniego narzędzia nazywamy obróbką plastyczną. Obróbka plastyczna znalazła zastosowanie także w odniesieniu do metali. Dzięki tej technice następuje trwałe odkształcenie obrabianego metalu. Z reguły po obróbce następuje także poprawa jego właściwości mechanicznych. Proces obróbki metali może być wykonany na:

 • zimno;
 • ciepło, czyli półgorąco;
 • gorąco.

Historia obróbki plastycznej metali

Do obróbki plastycznej zaliczane jest między innymi kuźnictwo. To najstarsza technika obróbki metali. Już około 4500 przed naszą erą technikę tę wykorzystywano do obróbki miedzi. Posługiwano się wówczas prymitywnymi młotami wykonanymi z kamieni. Zostały one później zastąpione młotami z brązu, a jeszcze później z żelaza. Znaczny rozwój kuźnictwa nastąpił w okresie średniowiecza. Już w XIV wieku miechy i młoty kuźnicze napędzane były kołem wodnym, od wieku XVII napędzano nim także walcarki. W drugiej połowie XVIII wieku pojawiły się pierwsze walcarki i młoty napędzane silnikiem parowym. W roku 1861 po raz pierwszy została użyta prasa hydrauliczna. W wieku XX maszyny do obróbki plastycznej metali napędzane były silnikami elektrycznymi.

Sposoby obróbki plastycznej metali

Zmiana właściwości i kształtu metali poprzez obróbkę plastyczną została podzielona na:

 • kształtowanie pierwotne – zalicza się tutaj odlewanie metali i ich stopów, wytapianie, odlewanie i prasowanie bądź spiekanie proszków;
 • kształtowanie plastyczne – poddawany obróbce metal bądź jego stop jest najpierw zamieniany ze stanu stałego w ciekły;
 • łączenie;
 • dzielenie;
 • powlekanie;

Po zakończeniu procesu obróbki plastycznej metali i ich stopów otrzymuje się wyrób, którego właściwości fizyczno-chemiczne oraz kształt różnią się od materiału wyjściowego.

Metody obróbki plastycznej

Proces odkształcenia metali i ich stopów może odbywać się poprzez:

 • kucie;
 • walcowanie;
 • ciągnienie;
 • tłoczenie;
 • wyciskanie.

Niezależnie od zastosowanej metody poddawany obróbce metal jest odkształcany w sposób trwały.

Najczęściej używane metale do obróbki plastycznej

W technologii obróbki plastycznej metali najczęściej wykorzystuje się stop żelaza z węglem, czyli stal. Stal najczęściej poddawana jest obróbce na gorąco. Temperatura, w której odbywa się ten proces wynosi od 900 do 1200 stopni Celsjusza. W przypadku stali niezwykle rzadko stosuje się metodę obrabiania na zimno. Kolejnym często wykorzystywanym do obróbki plastycznej metalem jest aluminium, a właściwie jego stopy. Obróbce plastycznej najczęściej poddawane jest duraluminium (stop aluminium i miedzi), hydronalium (stop aluminium z magnezem) i dural cynkowy, czyli aluminium z dodatkiem cynku. Bardzo często obróbce plastycznej poddaje się także miedź i jej stopy. W przypadku miedzi i jej stopów obrabia się je zarówno na gorąco, jak i na zimno. Najbardziej znanym stopem miedzi jest mosiądz, czyli stop miedzi i cynku. W zależności od tego, ile mosiądz zawiera cynku obrabia się go na zimno lub na gorąco. Równie często obróbce plastycznej poddawane są stopy miedzi i niklu, czyli miedzionikle oraz brązy.

 

Technologie odlewania aluminium i innych metali: http://nitrid.eu/852/technologie-odlewania-aluminium-i-innych-metali/