Po podpisaniu umowy kredytowej i przekazaniu kredytobiorcy środków pieniężnych zachodzi konieczność bieżącej weryfikacji poziomu zdolności kredytowej, a także skali ryzyka kredytowego klienta. Jest to niezbędne ze względu na fakt, iż obie te wielkości ulegają w czasie ciągłej zmianie. Proces ten nosi nazwę monitoringu kredytowego i jego podstawowym celem jest systematyczne analizowanie poszczególnych umów kredytowych oraz struktury jakościowej portfela kredytowego danego działu, oraz całego banku.

Monitoring kredytowy spełnia w banku dwie funkcje:
informacyjną, odnoszącą się do całego portfela kredytowego, która polega na dostarczeniu informacji o rozwoju działalności kredytowej według kryteriów, które bank ustalił,
zabezpieczeniową, która polega na podjęciu działań zapobiegawczych, a także eliminowania następstw czynnego ryzyka kredytowego; analizuje się tutaj np. sytuację ekonomiczną klienta czy stan zabezpieczeń.
Zazwyczaj banki wykorzystują dwa tryby monitorowania kredytów: automatyczny oraz zindywidualizowany. Tryb automatyczny inaczej rutynowy przeznaczony jest dla klientów o mniejszym zaangażowaniu kredytowym, niższym ryzyku kredytowym, a także dla klientów, którzy wywiązują się ze swoich umów kredytowych. Jest to tryb wykorzystujący techniki komputerowe i analizujący m. in., informacje, które dotyczą średniego stanu środków na rachunkach czy przekroczenia sald.

Natomiast tryb zindywidualizowany dostosowany jest do klientów:
charakteryzujących się znacznym zaangażowaniem kredytowym,
obciążonych wysokim ryzykiem kredytowym,
niespłacających zaciągniętych zobowiązań,
wnioskujących w czasie trwania umowy o zmianę warunków kredytowania,
o pogarszającej się sytuacji finansowej.

Monitoringowi podlega m. in., :
weryfikacja celu, na jaki kredyt został udzielony,
weryfikacja zmian w spłacie kredytu i odsetek,
weryfikacja odchyleń od terminów, które ustalone są w umowie kredytowej.
Bardzo ważnym obszarem monitoringu jest ocena zabezpieczeń kredytów, które powinny być odpowiednie do skali ryzyka, okresu, na jaki kredyt został udzielony oraz ogólnej sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta. Ocena zabezpieczeń w trakcie trwania umowy polega na badaniu rzeczywistej wartości fluktuacji zabezpieczeń. Chodzi tutaj w szczególności o zbadanie:
wystarczalności aktualnej wartości zabezpieczeń,
zmian od ostatnich oszacowań,
przewidywanej wartości zabezpieczeń w chwili spłaty kredytu.

Unido Finanse Kredyty Wrocław
ul. Aleksandra Ostrowskiego 30
53-238 Wrocław
Tel. 531 666 584
UNIDO Oddział kredytowy we Wrocławiu